Gonçalves, Jaynne Kathleen Bueno, and Heloise Marques Sabatine. 2021. “Estratégias De Leitura: Caminhos Para Autonomia Leitora”. Latin American Journal of Development 3 (4):1743-50. https://doi.org/10.46814/lajdv3n4-005.